MBTI: edição Otaku.

218 6 1 Writer: AlbinoSatan por AlbinoSatan
por AlbinoSatan Seguir Compartilhar
  • Compartilhar por e-mail
  • Report Story
Enviar Enviar a um Amigo Compartilhar
  • Compartilhar por e-mail
  • Report Story

Todos podem: ENFJ
Izuku Midoriya: INFx
Bakugou Katsuki: ESTP
Todoroki Shoto: INFJ/ISFP
Uraraka Ochako: ENFP
Tsuyu viveu: INTP
Kirishima Eijirou: ESFJ
Denki Kaminari: ISFP
mina Ashidou: ExFP
Momo Yaoyorozu: xSFJ
Iida Tenya: ISTJ
Aizawa-Sensei: IxFP
Mineta Minoru: INTP